Безплатна електронна библиотека

Социологически тенденции и баланси в социалното взаимодействие - Карамфил Манолов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,25
ISBN: 9789543830374
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Карамфил Манолов

Насладете се да четете Социологически тенденции и баланси в социалното взаимодействие Карамфил Манолов epub книги безплатно

Описание:

КАРАМФИЛМАНОЛОВ е доктор на социологическите науки, старши научен сътрудник вИнститута за изследване на обществата и знанието при БАН. Автор е надесетки публикации - статии и монографии в областта на теорията насоциологическото познание, социологията на труда, социологията напредприемачеството, по-важните от които са монографиите„Социологическата традиция - проблеми и перспективи" {2007, Варна,Славена), „Предприемачеството"(200в, София, Академично издателство„Проф. Марин Дринов"), „Културният ресурс на предприемачеството" (2000,София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов"), „Новото българскопредприемачество в преходния период" (1495, София, Академичноиздателство „Проф. Марин Дринов"). На основата на анализа на социологическата традиция, в книгата серазкрива дълбоката криза в съвременната социология, породена от липсатана фундаментално единство на социологическото познание, което довежда допреформулировка на „дилемата на Хобс", а именно - обществена принуданад индивидуалния избор и поведение или свобода за индивидуалния избор иповедение в ставането (възникване и изчезване) на социалния живот,откриваща нов хоризонт за синтетичен социологически подход къмизследването на социалните явления. Търсенето на идейни мостове запостигане фундаменталното единство на социологическото познание довеждадо формулиране на едно ново теоретично понятие „сострема", коетоизразява диалектическото противоречие и единство между обединението нахората и тяхната автономия в съвместния им живот. Понятието „сострема"позволява социалното явление да се концептуализира катообществено-индивидуален процес, който обхваща както участието начовешкия индивид в обществения живот, така и участието на другите хора,представляващи обществото, в неговия личен живот, а съвместният живот нахората в обществото да се разглежда едновременно като тяхно обединение,при запазване на обособеността им. Така концептуализираното понятие „сострема" е развито до теоретиченинструмент, който е приложен към социологическото изследване напредприемачеството с цел да бъде пресъздаден реалният процес на неговотоставане (възникване и изчезване) и да бъдат изведени тенденциите ибалансите в социалните взаимодействия между предприемача и останалитеучастници в предприемачеството. Предложената теоретична рамка засоциологическо изследване разкрива възможности да се интерпретиратотделните състояния на социалната система на предприемачеството, аименно интеграция и стабилност, дезинтеграция и нестабилност, криза иразпадане и така да се постигне цялостно познание за предприемачествотокато социално явление.

...1993г, се оказа ... Социологически тенденции и баланси в социалното взаимодействие ... PDF СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ... . София: Аскони - Издат, ISBN 978-054-383-037-4, 346. Манолов, К. 2007. в социалното пространство, която е много по-голяма в сравнение с други дисциплинарни знания. Ще начертая карта на възможни социологически кариери. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ НА ... PDF СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ... . Ще начертая карта на възможни социологически кариери. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА В ПРЕХОД .....131 Боян Ерменов. ТРУДОВИ КОНФЛИКТИ И СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА ....157 Димитър Димитров. ТУРИЗМЪТ В ПЕРИОД НА ПРЕХОД ....174 Иван Велев В такава ситуация всеки трябва да мобилизира силите си и да намери решение на проблема... 68 стр. Развити теми за държавен изпит по Социална медицина и Социално и здравно законодателство pro Основни социологически понятия Социологията е наука ,която тълкува социалното действие и вследствие на това го обяснява причинно в неговото протичане и съобразно неговите последици. И двете страни при едни взаимодействия се проявяват като субекти, а в други- като обекти на управление. Това означава, че субектът и обектът на управление се намират в органическо ... Част от концепцията за приобщаващ растеж е интервенцията в борбата с бедността и социалното изключване чрез развитие на пазара на труда. В нея са определени 3 приоритета, 5 цели и 7 инициативи. [4] Октомв...